เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

  • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
  • ในกรณีที่บริษัทส่งสินค้าผิดชนิด , ประเภทหรือขนาด ให้กับลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า หลังจากบริษัทฯได้ยืนยันการตรวจสอบแล้ว