บริษัท โอโซน ปาร์ค​ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
  • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
  • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • จัดส่งสินค้าผิดชนิด , ผิดประเภทหรือผิดขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า (สีของสินค้าที่แสดงทางหน้า Website อาจจะมีลักษณะแตกต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัย ลูกค้าสามารถปรับสีความเข้มของหน้าจอที่ใช้งานเพื่อให้ได้สีที่คมชัดที่สุด โดยสามารถเช็คข้อมูลสีที่ถูกต้องจากชื่อสีของสินค้านั้นๆ ตามรายละเอียด โดยหากได้รับสินค้าแล้วสีของสินค้าไม่เป็นที่พึงพอใจเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า)
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น